הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D)

יושבת ראש הוועדה החוגית לתואר שלישי: פרופסור ליזה ברקי הרינגטון

הלימודים לתואר דוקטור בתחום הביולוגיה של האדם מתקיימים במספר דיסציפלינות שונות ובשילוב של מגוון שיטות ניסיוניות וחישוביות מתוך מטרה ברורה לקדם את המחקר בתחומי מדעי החיים והרפואה. המסלול יאפשר לסטודנטים מצוינים לבצע מחקר מקיף וחדשני אשר תוצאותיו יפורסמו בבמות החשובות ביותר של כתבי עת מקצועיים בינלאומיים.

דרישות קדם

 1. תואר"מוסמך במדעים" (M.Sc.) או תואר מקביל במסלול עם כתיבת תזה בתחומים הבאים: מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה,  או מדעי הרפואה. כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר "מוסמך" מתחומים נוספים, זאת בתנאי שהם עומדים בתנאי הקבלה. הללו עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה על פי החלטת ועדת הדוקטורט.
 2. ציון סופי ממוצע של  85 לפחות בתואר "מוסמך", כאשר הציון על עבודת התיזה הוא 86  לפחות ("טוב מאוד"). עדיפות תינתן למועמדים אשר עבודת המוסמך שלהם פורסמה בכתב עת מדעי בינלאומי או שהיא נמצאת בשלבי פרסום.

הלימודים במסלול הרגיל לקראת  תואר "דוקטור לפילוסופיה"

משך הלימודים לתואר הינו  ארבע שנים.

בטרם ישלימו את חובותיהם לתואר, על התלמידים לעמוד בתנאים הבאים:

 1. אישור הנחייה: קבלה למסלול דוקטורט תלויה בהודעה כתובה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. יש להקשר עם מנחה פוטנציאלי אחד לפחות, שהינו חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטת חיפה. 
 2. הגדרת נושא המחקר: על הסטודנט להגיש לוועדת הדוקטורט החוגית תקציר של תכנית המחקר בהיקף של עד 5 עמודים בשפה האנגלית (ראה "הצהרת כוונות" בערכת ההרשמה).
 3. מכתבי המלצה: התלמיד יספק שני מכתבי המלצה מחברי סגל בעלי תואר דוקטור. אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת הגמר המחקרית.
 4. חובת השתתפות  בסמינריון החוגי: בסמינריון החוגי מתארחים מדענים מהארץ ומחוצה לה. קיימת חובת השתתפות של 80% מההרצאות (ייבדק על פי רשימה שמית).
 5. השתתפות בקורסי חובה וסמינריונים: במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף מינימאלי של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות.

קורסי החובה כוללים את הקורסים הבאים:

כתיבה וניסוח מדעיים* – 2  שעות שבועיות סמסטריאליות. 

קורס בתכנון ניסויים* – 4  שעות שבועיות סמסטריאליות.

קורס סמינר מחקרי לתארים מתקדמים 2 שעות שבועיות סמסטריאליות .

כל תלמיד דוקטורט יחויב לקחת קורס זה פעמיים : פעם אחת בשנה הראשונה  ללימודיו בו תוצג הצעת המחקר, ופעם נוספת לקראת סיום לימודיו בו יוצג המחקר הסופי.

*סטודנט אשר למד אחד או יותר מהקורסים במסגרת התואר השני, יוכל לקחת קורסים אחרים מתוך קטלוג הקורסים המוצעים בפקולטה למדעי הטבע באישור המנחה וועדת הדוקטורט. 

תכנית המחקר

משך הלימודים לתואר השלישי במסלול זה הוא ארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א׳: משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/קיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות, שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

תכנית המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינר הדוקטורנטים לפני הגשתה לשיפוט. הצעת המחקר תיבדק על ידי שני בוחנים. לאחר אישורה, יועבר הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.

שלב מחקר ב׳: משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה כזו), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט. במהלך תקופה זו יוגשו לוועדת הדוקטורט דוחות התקדמות מפורטים בהתאם למועדים שיפורסמו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים. את טופס ההתקדמות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים. בדו"ח מומלץ להציג כתבי יד שנשלחו לפרסום, במידה וקיימים. לאחר אישור וועדת הדוקטורט הדוחות יועברו לאישור הרשות ללימודים מתקדמים.

לקראת סיום הדוקטורט, יציג התלמיד פעם נוספת את ממצאיו במסגרת סמינר הדוקטורנטים.

 הלימודים במסלול הישיר לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה"

מסלול לימודים זה מיועד אך ורק לתלמידים מצטיינים, אשר החוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי .

תנאי קבלה עיקריים:

 1. ציון סופי ממוצע 90 לפחות בלימודי תואר "בוגר אוניברסיטה" (B. Sc) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או בחוץ לארץ. אישור לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בחוץ לארץ מותנה בהערכה של הרשות ללימודים מתקדמים.
 2. מכתבי המלצה: התלמיד יספק שני מכתבי המלצה מחברי סגל בעלי תואר דוקטור.
 3. אישור הנחייה:קבלה למסלול דוקטורט תלויה בהודעה כתובה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. יש להקשר עם מנחה פוטנציאלי אחד לפחות, שהינו חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטת חיפה
 4. הגדרת נושא המחקר: על הסטודנט להגיש לוועדת הדוקטורט החוגית תקציר של תכנית המחקר בהיקף של עד 5 עמודים, בשפה האנגלית (ר' "הצהרת כוונות" בערכת ההרשמה)

המעבר למסלול ישיר לסטודנטים שנמצאים כבר בתוכנית לתואר שני יתבצע בסוף השנה הראשונה של לימודי המוסמך אך ורק אם ימולאו שני התנאים הבאים:

1 . התלמיד השלים קורסים (בציון מספרי) בהיקף של 13 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות וסיים אותם בציון משוקלל של לפחות 90.

.2  התלמיד הפגין יכולות במחקר ניסויי העומדות בקריטריונים של סטודנט מחקר מצטיין.

מבנה הלימודים

 1. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות ברמת "מוסמך", וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות (התלמיד צריך לקבל ציונים בקורסים בהיקף זה בשיטה מספרית ולא ציוני "השלים"). על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שאושרה במסגרת 26 שעות שבועיות סמסטריאליות ולהשיג ציון של 90 לפחות בעבודה זו. 
 2. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 13 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
 3. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט ויחולו עליו חובות הלימוד כפי שפורט לעיל.

משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא  שלוש שנים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת "מוסמך האוניברסיטה" במסלול הישיר מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטור כמפורט לעיל.

 

סגירת תפריט